• photo09.jpg
  • photo08.jpg
  • photo03.jpg
  • photo05.jpg
  • photo06.jpg
  • photo07.jpg

ANUNȚ ANGAJARE CONTABIL ȘI CONTABIL ȘEF

Societatea S.C.  GIROCEANA S.R.L. Giroc, cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș,  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- CONTABIL  ȘEF
- CONTABIL

Termenul de depunere al dosarelor este 29.01.2015 ora 16:00, la sediul SC GIROCEANA SRL, cam.4.

Proba scrisă va avea loc în data de 05.02.2015 ora 12:00, la sediul SC GIROCEANA SRL.

Interviul se va susține în conformitate ce prevederile legale.

Informații suplimentare: 0745112400, cam. 4.
1.Condiții generale, care trebuie îndeplinite de fiecare candidat sunt :
- cetățenia română și domiciliul în România;
- cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
- capacitate deplină de exercițiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru funcția vizată;
- îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției vizate;
- nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
- nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

2.CONDIȚII SPECIFICE:

Pentru postul de - CONTABIL  ȘEF :

- studii economice  superioare, profil economic cu diplomă de licență;
- autorizat potrivit legii, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  din Romania.
- disponibilitate pentru program prelungit;

Experiență și vechime: minim 5 ani în domeniu, cu precizarea că experiența în Contabilitatea instituțiilor publice reprezintă un avantaj.

Pentru postul de – CONTABIL:

- studii economice  superioare; profil economic cu diplomă de licență.
- autorizat potrivit legii, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  din România constituie un avantaj.

Experiență și vechime : minim 3 ani în domeniu, cu precizarea că experiența în Contabilitatea instituțiilor publice reprezintă un avantaj.

3.DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONȚINE :

- CERERE DE ÎNSCRIERE;
- CURRICULM VITAE;
- COPIA ACTULUI DE INDENTITATE;
- COPIILE DIPLOMELOR DE STUDII ȘI ALE ALTOR ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA ANUMITOR CURSURI;
- COPIA CARNETULUI DE MUNCĂ SAU, DUPĂ CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ ȘI, DUPĂ CAZ, ÎN SPECIALITATEA STUDIILOR NECESARE OCUPĂRII FUNCȚIEI;
- CAZIERUL JUDICIAR;
- ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTOARE, ELIBERATĂ CU CEL MULT 6 LUNI ANTERIOR DERULĂRII CONCURSULUI DE CĂTRE MEDICUL DE FAMILIE AL CANDIDATULUI SAU DE CĂTRE UNITĂȚILE SANITARE ABILITATE;

4.BIBLIOGRAFIE:

Pentru postul de Contabil Șef:

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată;
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare raportat, la Legea nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- Legea nr. 287/2010 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2011;
- O.U.G. nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
- H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
- O.M.F.P. nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
- O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
- Ordinul nr. 3.512/2008 privind documentele finaciar-contabile;
- ORDIN nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice
- Legea 31/1990 privind societatile comerciale cu actualizările și completările ulterioare;
- Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
- LEGEA nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;
- Lege nr. 85/2006 - privind procedura insolvenţei;
- ORDIN Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene;
- OMF nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale si tratamentul fiscal al acestora;

Pentru postul de Contabil:

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată;
- Ordinul nr. 3.512/2008 privind documentele finaciar-contabile;
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
- Legea 31/1990 privind societățile comerciale cu actualizările și completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIA  va cuprinde formele modificate, actualizate și republicate ale actelor normative enumerate mai sus .

08.01.2015

SC GIROCEANA S.R.L.
Director, Ing. Marinescu Ovidiu Dacian

 

 

Telefon deranjamente

NON-STOP
0800800138
TELVERDE

sau

0752192848

Telefon telecitire

0800800136
TELVERDE

orele 08.00-16.00
intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00 - 18.00

 

Linkuri utile
Primaria Comunei Giroc
Site-ul oficial al primariei comunei Giroc.
GirocChisoda.com
Site-ul comunitatii online a locuitorilor din Giroc si Chisoda.
Vizitatori Online
Avem 90 vizitatori online