• photo06.jpg
 • photo09.jpg
 • photo08.jpg
 • photo07.jpg
 • photo03.jpg
 • photo05.jpg

ANUNT ANGAJARE

Societatea S.C.  GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș,  organizează concurs pentru ocuparea următorului  post:

-  ȘEF COLOANĂ


TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 18.02.2015 ORA 16:00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL, CAMERA 4.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 25.02.2015, ORA 12.00, LA SEDIUL SC GIROCEANA SRL

 


● Interviul se va susține în conformitate ce prevederile legale.
● Informații suplimentare: 0745112400, camera 4.

1.CONDIȚII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT :

 • cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru funcția vizată;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției vizate;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;2.CONDIȚII SPECIFICE:

 • experiență în activitatea de coordonare și conducere a unei echipe pe domeniul tehnic;
 • experiență în domeniu cel puțin doi ani – de preferat;
 • permis auto, cat B, C , minim 1 an, fără evenimente deosebite;
 • orientare către rezultate;
 • studii postliceale sau superioare finalizate, profil tehnic;
 • cunoașterea legislației și reglementărilor din domeniul auto;
 • capacități organizatorice foarte bune;
 • abilități de comunicare și coordonare;
 • atestat ARR coordonator transport;
 • cunoștințe de mecanică auto;
 • abilități de operare PC (MS Office: Word, Excell);
 • abilități de negociere;
 • atitudine fermă;
 • capacitate de a lua decizii în condiții de stress;
 • disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoașterea unei limbi străine, constituie un avantaj;


3.DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONȚINE :

 • CERERE DE ÎNSCRIERE;
 • CURRICULM VITAE;
 • COPIA ACTULUI DE INDENTITATE;
 • COPIILE DIPLOMELOR DE STUDII ȘI ALE ALTOR ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA ANUMITOR CURSURI;
 • COPIA CARNETULUI DE MUNCĂ SAU, DUPĂ CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ ȘI, DUPĂ CAZ, ÎN SPECIALITATEA STUDIILOR NECESARE OCUPĂRII FUNCȚIEI;
 • CAZIERUL JUDICIAR;
 • ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTORE, ELIBERATĂ CU CEL MULT 6 LUNI ANTERIOR DERULĂRII CONCURSULUI DE CĂTRE MEDICUL DE FAMILIE AL CANDIDATULUI SAU DE CĂTRE UNITĂȚILE SANITARE ABILITATE;


CONDUCEREA
SC GIROCEANA S.R.L.

 

Telefon deranjamente

NON-STOP
0800800138
TELVERDE

sau

0752192848

Telefon telecitire

0800800136
TELVERDE

orele 08.00-16.00
intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00 - 18.00

 

Linkuri utile
Primaria Comunei Giroc
Site-ul oficial al primariei comunei Giroc.
GirocChisoda.com
Site-ul comunitatii online a locuitorilor din Giroc si Chisoda.
Vizitatori Online
Avem 29 vizitatori online