• photo07.jpg
 • photo03.jpg
 • photo08.jpg
 • photo06.jpg
 • photo09.jpg
 • photo05.jpg

ANUNȚ ANGAJARE

S.C.  GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș,  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor  posturi vacante:


ELECTRICIAN MONTARE ȘI REPARAȚII LINII ELECTRICE AERIENE – 2 POSTURI


Termenul de depunere al dosarelor este 14.12.2015 ora 16:00, la sediul sc Giroceana srl, camera 4.

Interviul va avea loc în data de 17.12.2015, ora 10.00, la sediul sc giroceana srl.

1.    CONDIȚII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:

 • cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru postul vizat;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului vizat;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

2.    CONDIȚII SPECIFICE:

 • studii medii;
 • posesor carnet de conducere categoria B și C;
 • fără desfaceri disciplinare;
 • disponibilitate pentru program prelungit și intervenții ocazionale pentru avarii;
 • abilități de comunicare și  organizare;
 • experiență și vechime: minim 5 ani în domeniu.

3.    DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONȚINE:

 • cerere de înscriere;
 • curriculum vitae;
 • copia diplomei de studii;
 • copia actului de indentitate;
 • copie permis de conducere;
 • document justificativ vechime în muncă;

 

 

Telefon deranjamente

NON-STOP
0800800138
TELVERDE

sau

0752192848

Telefon telecitire

0800800136
TELVERDE

orele 08.00-16.00
intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00 - 18.00

 

Linkuri utile
Primaria Comunei Giroc
Site-ul oficial al primariei comunei Giroc.
GirocChisoda.com
Site-ul comunitatii online a locuitorilor din Giroc si Chisoda.
Vizitatori Online
Avem 13 vizitatori online