Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • ŞOFER AUTOBUZ - (3 posturi)
 • TAXATOR - (2 posturi)
 • PORTAR - (2 posturi)

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 08.11.2016, ORA 1600 , LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., STR. SEMENIC, NR. 54, COMUNA GIROC, JUDEŢUL TIMIŞ - CAMERA 4.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 10.11.2016, ORA 1000, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., CAMERA 4.
CONDIŢII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:

 • cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
 • vârsta de minim 18 ani împliniţi (24 PENTRU ŞOFER);
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
 • nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

CONDIŢII SPECIFICE:

ŞOFER AUTOBUZ

 • vârsta minimă 24 ani;
 • studii medii;
 • permis de conducere categoria D;
 • atestat profesional;
 • fără abateri în siguranţa circulaţiei;
 • experienţă şi vechime: minim 3 ani în domeniul transport persoane;

TAXATOR

 • orientare către rezultate;
 • studii medii;
 • capacităţi organizatorice foarte bune;
 • abilităţi de comunicare;
 • capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres;
 • experienţa în domeniu constituie un avantaj;

PORTAR

 • studii medii;
 • abilităţi de comunicare;
 • capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres;

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:

 • CERERE DE ÎNSCRIERE;
 • CURRICULUM VITAE;
 • COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
 • CAZIER JUDICIAR.