Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- MUNCITOR NECALIFICAT -
(5 posturi)

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 23.03.2017, ORA 1400 , LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., STR. SEMENIC, NR. 54, COMUNA GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ - CAMERA 4.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 24.03.2017, ORA 1000, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., CAMERA 4.

CONDIȚII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:
- cetăţenie română şi domiciliul în România;
- cunoștinţe de limba română, scris şi vorbit;
- vârsta de minim 18 ani împliniţi;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.


CONDIŢII SPECIFICE:

- MUNCITOR NECALIFICAT-

- studii generale: minim 4 clase;
- vechimea în muncă constituie un avantaj;


DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:

- CERERE DE ÎNSCRIERE;
- CURRICULUM VITAE;
- COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
- CAZIER JUDICIAR;
- COPIA DIPLOMEI DE STUDII;
- COPIA DECIZIEI DE PENSIONARE (daca este cazul).