Societatea S.C. GIROCEANA S.R.L., cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic, nr. 54, judeţul Timiş, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

- PORTAR DE NOAPTE - (1 post)

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR ESTE 22.09.2017, ORA 14.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., STR. SEMENIC, NR. 54, COMUNA GIROC, JUDEŢUL TIMIŞ - CAMERA 4.

INTERVIUL VA AVEA LOC ÎN DATA DE 25.09.2017, ORA 10.00, LA SEDIUL S.C. GIROCEANA S.R.L., CAMERA 4.

1.CONDIŢII GENERALE, CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE FIECARE CANDIDAT:

- cetăţenie română şi domiciliul în România;
- cunoştinţe de limba română, scris şi vorbit;
- vârsta de minim 18 ani împliniţi;
- capacitate deplină de exerciţiu;
- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe baza de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte cerinţele de studii prevăzute de lege pentru funcţia vizată;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei vizate;
- nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului, sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăpturiea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie,care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

2.CONDIŢII SPECIFICE:

- PORTAR DE NOAPTE -

- studii generale: minim 4 clase;
- abilităţi de comunicare;
- capacitatea de a lua decizii în condiţii de stres;
- vechimea în muncă constituie un avantaj;

2.DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONŢINE:

- CERERE DE ÎNSCRIERE;
- CURRICULUM VITAE;
- COPIA ACTULUI DE IDENTITATE;
- CAZIER JUDICIAR;
- COPIA DIPLOMEI DE STUDII;
- DECIZIA DE PENSIONARE (dacă este cazul).


S.C. GIROCEANA S.R.L.