• photo06.jpg
 • photo05.jpg
 • photo03.jpg
 • photo07.jpg
 • photo09.jpg
 • photo08.jpg

ANUNȚ ANGAJARE

Societatea S.C.  GIROCEANA S.R.L. Giroc, cu sediul în comuna Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiș,  organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • CONTABIL ȘEF
 • CONTABIL

Termenul de depunere al dosarelor este 02.12.2014 orele 16:00, la sediul SC GIROCEANA SRL, cam.4.


Proba scrisă va avea loc în data de 09.12.2014 ora 11:00, la sediul SC GIROCEANA SRL.

Interviul se va susține în conformitate ce prevederile legale.

Informații suplimentare: 0745112400, cam. 4.
1. Condiții generale, care trebuie îndeplinite de fiecare candidat sunt:

 • cetățenia română și domiciliul în România;
 • cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
 • vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 • capacitate deplină de exercițiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplinește cerințele de studii prevăzute de lege pentru funcția vizată;
 • îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției vizate;
 • nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • nu a fost destituit dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;


2..CONDIȚII SPECIFICE:

Pentru postul de - CONTABIL  ȘEF :

- studii economice  superioare, profil economic cu diplomă de licență;
- autorizat potrivit legii, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  din Romania.
- disponibilitate pentru program prelungit;

Experiență și vechime: minim 5 ani în domeniu, cu precizarea că experiența în Contabilitatea instituțiilor publice reprezintă un avantaj.

Pentru postul de – CONTABIL:

- studii economice  superioare; profil economic cu diplomă de licență.
- autorizat potrivit legii, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați  din România constituie un avantaj.

Experiență și vechime : minim 3 ani în domeniu, cu precizarea că experiența în Contabilitatea instituțiilor publice reprezintă un avantaj.

3. DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS VA CONȚINE :

 • CERERE DE ÎNSCRIERE;
 • CURRICULM VITAE;
 • COPIA ACTULUI DE INDENTITATE;
 • COPIILE DIPLOMELOR DE STUDII ȘI ALE ALTOR ACTE CARE ATESTĂ EFECTUAREA ANUMITOR CURSURI;
 • COPIA CARNETULUI DE MUNCĂ SAU, DUPĂ CAZ, O ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ ȘI, DUPĂ CAZ, ÎN SPECIALITATEA STUDIILOR NECESARE OCUPĂRII FUNCȚIEI;
 • CAZIERUL JUDICIAR;
 • ADEVERINȚĂ CARE SĂ ATESTE STAREA DE SĂNĂTATE CORESPUNZĂTORE, ELIBERATĂ CU CEL MULT 6 LUNI ANTERIOR DERULĂRII CONCURSULUI DE CĂTRE MEDICUL DE FAMILIE AL CANDIDATULUI SAU DE CĂTRE UNITĂȚILE SANITARE ABILITATE;

4. BIBLIOGRAFIE:

Pentru postul de Contabil Șef:

- Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată;
- Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale;
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, TITLUL III – Impozitul pe venit, CAP III – Venituri din salarii;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
- Legea nr. 286/2010 a Bugetului de stat pe 2011;
- Legea nr. 287/2010 a Bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2011;
- Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale, CAP VIII – Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar;
- Legea nr.40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;
- Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
- O.U.G. nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- O.U.G. nr. 32/2010 privind unele măsuri de ocupare a posturilor din sectorul bugetar;
- O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
- O.G. nr. 80/2001 pentru stabilrea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;
- H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 42/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
- O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
- O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
- O.M.F.P. nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
- O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
- Ordinul nr. 3.512/2008 privind documentele finaciar-contabile;


Pentru postul de Contabil:


- Legea contabilităţii nr. 82/1991, actualizată;
- O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
- Ordinul nr. 3.512/2008 privind documentele finaciar-contabile;
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;


BIBLIOGRAFIA  va cuprinde formele modificate, actualizate și republicate ale actelor normative enumerate mai sus .SC GIROCEANA S.R.L. prin
Director, Ing. Marinescu Ovidiu Dacian

 

Telefon deranjamente

NON-STOP
0800800138
TELVERDE

sau

0752192848

Telefon telecitire

0800800136
TELVERDE

orele 08.00-16.00
intre 20-31 ale fiecarei luni

Telefon casierie

0256395978

orar 08.00 - 18.00

 

Linkuri utile
Primaria Comunei Giroc
Site-ul oficial al primariei comunei Giroc.
GirocChisoda.com
Site-ul comunitatii online a locuitorilor din Giroc si Chisoda.
Vizitatori Online
Avem 16 vizitatori online