Societatea Giroceana S.R.L. publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei de conducere Contabil șef

Probe de concurs:

 1. Proba scrisă: 23.02.2024, ora 10:00 la sediul societății din str. Semenic nr. 54, com. Giroc, jud. Timiș.
 2. Proba interviu: se susține în maxim 3 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Calendar desfășurare concurs :

 • 02.02.2023-21.02.2024 perioada pentru depunerea dosarelor;
 • 22.02.2024 verificarea dosarelor;
 • 22.02.2024 ora 12:00 afișarea rezultatelor în urma examinării dosarelor;
 • 23.02.2024 ora 10:00 proba scrisă;
 • 26.02.2024 ora 14:00 afișarea rezultatelor de la proba scrisă;
 • interviul se susține în maxim 3 zile lucrătoare de la data probei scrise;
 • 29.02.2024 ora 12:00 afișarea rezultatelor finale.

OFERTA NOASTRĂ INCLUDE:

 • Contract de muncă pe perioadă nedeterminată, după parcurgerea perioadei de probă de 90 de zile;
 • Salariu: 5084 lei net (în mână);
 • Mediu de lucru plăcut, alături de o echipă dinamică;
 • Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS PENTRU CANDIDAT:

 • are cetățenia română, și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime în specialitate sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

CERINȚE SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință);
 • cunoștințe de operare: operare MS Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook) și Internet;
  *evaluarea cunoștințelor de operare pe calculator se va face la proba “interviu”
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției.

OPIS DOCUMENTE ÎNSCRIERE CONCURS:

 • cerere de înscriere;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată;
 • adeverinţa care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

 • se depun la registratura societății Giroceana SRL, din comuna Giroc, str. Semenic nr.54, județul Timiș, în perioada 02.02.2024-21.02.2024, în intervalul orar 08.30-16.00 de luni până vineri sau la adresa de e-mail pe Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

BIBLIOGRAFIE ŞI TEMATICĂ

 1. Constituţia României, republicată
  cu tematica Administraţia publică locală: Principii de bază; Drepturile şi libertăţile fundamentale: Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică; Libertatea individuală; Dreptul la apărare; Munca şi protecţia socială a muncii; Interzicerea muncii forţate; Protecţia copiilor şi tinerilor; Protecţia persoanelor cu handicap; Dreptul de petiţionare; Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică; Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  cu tematica Capitolul I – Principii şi definiţii, Capitolul II – Dispoziţii speciale Capitolul III Dispoziţii procedurale şi sancţiuni
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  cu tematica Capitolul I – Dispoziţii generale; Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii; Capitolul III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare; Capitolul IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei; Capitolul V - Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; Capitolul VI - Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex
 4. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 republicată privind societăţile comerciale;
 8. Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003, privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  cu tematica Dispozitii generale; Regim de amortizare si calcularea amortizarii; Scoaterea din functiune a activelor fixe;
 9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, oonstituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
  cu tematica Conditii pentru angajarea gestionarilor; Garantii; Raspunderi;
 10. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
  cu tematica Art. 2-art. 10;
 11. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
  cu tematica reglementări privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
 12. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia.
  cu tematica reglementări privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice
 13. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentrua aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
  cu tematica reglementări privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii
 14. OUG nr.119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată , cu modificările şi completările ulterioare
  cu tematica reglementari privind controlul financiar preventiv
 15. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfaşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
  cu tematica reglementari privind controlul financiar preventiv
 16. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
  cu tematica reglementări privind documentele financiar-contabile
 17. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  cu tematica reglementări privind veniturile din salarii şi asimilate salariilor
 18. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
  cu tematica Drepturile si obligatiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului
 19. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
  cu tematica art. 6-7; art.58-63; art.68-75; art.104; art.111- 113; art.131-138; art.207-210;
 20. Hotărâre 395/2016 -Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice din 02.06.2016;
  cu tematica art.8-15; art.18-19; art.35-37; art.39-41; art.58-66; art.106; art.107-111;